重庆欢乐生肖如何做代理

(024) 35577799
Ti?ng Vi?t
 • ?H ??i Nam ng?ng s? d?ng ?? nh?a m?t l?n ?? b?o v? m?i tr??ng重庆欢乐生肖如何做代理

  重庆欢乐生肖如何做代理 ?H ??i Nam ng?ng s? d?ng ?? nh?a m?t l?n ?? b?o v? m?i tr??ng

  ?H ??i Nam ng?ng s? d?ng ?? nh?a m?t l?n ?? b?o v? m?i tr??ng

  重庆欢乐生肖如何做代理 ?H ??i Nam ng?ng s? d?ng chai nh?a và ?? nh?a dùng m?t l?n ?? b?o v? m?i tr??ng

  http://dainam.edu.vn/truong-dai-hoc-dau-tien-o-ha-noi-ngung-su-dung-do-nhua-1-lan-de-bao-ve-moi-truong.htm

  _blank

  重庆欢乐生肖如何做代理 #29FF37

 • ?H ??i Nam: Hành trình 12 n?m gian truan và kiêu h?nh

  ?H ??i Nam: Hành trình 12 n?m gian truan và kiêu h?nh

  ?H ??i Nam: Hành trình 12 n?m gian truan và kiêu h?nh

  重庆欢乐生肖如何做代理 Cách ?ay tròn 12 n?m, ngày 14/11/2007, Th? t??ng Chính ph? ky quy?t ??nh cho phép...

  http://dainam.edu.vn/dh-dai-nam-hanh-trinh-12-nam-gian-truan-va-kieu-hanh.htm

  重庆欢乐生肖如何做代理 _blank

  #FF5724

 • ?H ??i Nam chính th?c ??t ki?m ??nh ch?t l??ng theo tiêu chu?n m?i c?a B? GD&?T

  ?H ??i Nam chính th?c ??t ki?m ??nh ch?t l??ng theo tiêu chu?n m?i c?a B? GD&?T

  重庆欢乐生肖如何做代理 ?H ??i Nam chính th?c ??t ki?m ??nh ch?t l??ng theo tiêu chu?n m?i c?a B? GD&?T

  重庆欢乐生肖如何做代理 Sáng 20/11, Tr??ng ?H ??i Nam chính th?c nh?n Gi?y Ch?ng nh?n ki?m ??nh ch?t l??ng c?...

  http://dainam.edu.vn/dh-dai-nam-chinh-thuc-dat-kiem-dinh-chat-luong-co-so-giao-duc-theo-tieu-chuan-moi-cua-bo-gd-dt.htm

  _blank

  #FF8E2B

 • Tr?i hu?n luy?n KNM “có m?t kh?ng hai” c?a sinh viên K13 ?H ??i Nam

  Tr?i hu?n luy?n KNM “có m?t kh?ng hai” c?a sinh viên K13 ?H ??i Nam

  Tr?i hu?n luy?n KNM “có m?t kh?ng hai” c?a sinh viên K13 ?H ??i Nam

  重庆欢乐生肖如何做代理 Tr?i hu?n luy?n KNM “có m?t kh?ng hai” c?a sinh viên K13 ?H ??i Nam

  重庆欢乐生肖如何做代理 http://dainam.edu.vn/trai-huan-luyen-knm-co-mot-khong-hai-cua-sinh-vien-k13-dh-dai-nam.htm

  重庆欢乐生肖如何做代理 _blank

  重庆欢乐生肖如何做代理 #FF26C5

 • Chi?n l??c Phát tri?n Tr??ng ??i h?c ??i Nam ??n n?m 2025, t?m nhìn 2030

  Chi?n l??c Phát tri?n Tr??ng ??i h?c ??i Nam ??n n?m 2025, t?m nhìn 2030

  Chi?n l??c Phát tri?n Tr??ng ??i h?c ??i Nam ??n n?m 2025, t?m nhìn 2030

  重庆欢乐生肖如何做代理

  http://dainam.edu.vn/chien-luoc-phat-trien-truong-dai-hoc-dai-nam-den-nam-2025-tam-nhin-2030.htm

  _blank

  #FF2B0A

 • Tr??ng ??i h?c ??i Nam có nhu c?u tuy?n d?ng 01 Giám ??c nhan s?, 01 Nhan viên pháp ch?.

 • Tr??ng ??i h?c ??i Nam tuy?n d?ng 10 gi?ng viên có trình ?? Th?c s?, Ti?n s? chuyên ngành Ng?n ng? Hàn Qu?c.

 • Nhi?u ng??i n??c ngoài khi ??n Vi?t Nam r?t mu?n tìm hi?u v? nh?ng phong t?c c? truy?n này c?a ng??i Vi?t. Tuy nhiên, khi...

 • ??c nh?ng gì b?n thích, ??c nh?ng th? phù h?p v?i n?ng l?c c?a b?n than, ??ng v?i tra t? ?i?n, ??c nhi?u bài vi?t ti?ng Anh...

 • Tr??ng ??i h?c ??i Nam ?? tr?i qua 12 n?m hình thành và phát tri?n, v?i s? m?ng cung c?p ki?n th?c cho ng??i h?c phát tri?n...

 • Tr??c s? bùng n? c?a th? tr??ng thanh toán ?i?n t?, t?i Vi?t Nam có t?i 70% ng??i dan ch?a có tài kho?n ngan hàng v?i 126...

 • V?i m?c ?ích ti?p t?c phát tri?n ch??ng trình ?ào t?o th?c s?, ??m b?o tính khoa h?c, hi?n ??i và ??c bi?t có tính th?c ti?n...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Nh?m kh?ng ??nh và phát tri?n m?i quan h? g?n k?t toàn di?n gi?a Nhà tr??ng và Doanh nghi?p Nh?t B?n; ??ng th?i mang l?i...

 • Các ho?t ??ng c?a ?oàn Thanh niên – Tr??ng ?H ??i Nam trong su?t h?n 12 n?m qua lu?n n? l?c h??ng t?i m?c tiêu thay ??i t?...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Nhan d?p k? ni?m 12 n?m thành l?p tr??ng và 37 n?m Ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11, l?nh ??o x? và H?i khuy?n h?c ??c m? l?n x?...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Ti?p n?i nh?ng gi? h?c ly thuy?t thú v? trên l?p, sinh viên K13 - Tr??ng ?H ??i Nam v?a hoàn thành ch??ng trình hu?n luy?n K?...

 • Ti?p n?i thành c?ng c?a khóa ?ào t?o k? n?ng m?m (KNM) cho giáo viên 3 c?p h?c m?m non, ti?u h?c và THCS c?a x? ??ng Ti?n...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Sáng 20/11, Tr??ng ?H ??i Nam chính th?c nh?n Gi?y Ch?ng nh?n ki?m ??nh ch?t l??ng c? s? giáo d?c, tr? thành tr??ng ??i h?c...

 • T?i v?n là m?t c?u sinh viên Khoa Kinh t? và Qu?n ly, ??i h?c Bách Khoa Hà N?i. Trong nh?ng bài gi?ng trên gi?ng ???ng, các...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Là m?t gi?ng viên tr?, m?t k? s? c?ng ngh? th?ng tin trong th?i bu?i ngh? khát ng??i nên t?i có r?t nhi?u s? l?a ch?n. Tuy...

 • Trong cu?c s?ng c?a t?i, th?i k? sinh viên ???c xem là th?i k? phát tri?n, hoàn thi?n v? nhan cách và trí tu?, là th?i k? có...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 M??i n?m, th?i gian kh?ng ph?i là quá dài so v?i tu?i c?a m?t ng?i tr??ng, nh?ng v?i cá nhan t?i thì ??i h?c ??i Nam là n?i...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Là m?t gi?ng viên tham gia gi?ng d?y t?i tr??ng ??i h?c ??i Nam t? nh?ng n?m ??u tiên c?ng nh? m?i ng??i t?i có nhi?u c?m xúc...

 • B?y n?m tr??c l?n ??u t?i ???c g?p v? thuy?n tr??ng c?a ??i h?c ??i Nam – TS. Lê ??c S?n, t?i ?? c?m nh?n t? anh ni?m ?am mê...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Ch?c h?n nhi?u ng??i t?ng cho r?ng “??i h?c c?ng l?p” là con ???ng duy nh?t ??a ta ??n m?t t??ng lai t??i sáng. Nh?ng… tr?i...

 • Nhan d?p 10 n?m thành l?p tr??ng ?,?i h?c ??i Nam, ngày Nhà giáo Vi?t Nam thay m?t toàn th? h?c viên khóa 1 c?a Vi?n ?ào t?o...

 • Ngay t? nh?ng n?m tháng ??u tiên, y t??ng khát v?ng và tam huy?t xay d?ng m?t tr??ng ??i h?c n?ng ??ng, sáng t?o, có ch?t...

 • Có cau nói r?t hay: “Thành c?ng h?m nay là k?t qu? lao ??ng, sáng t?o c?a quá kh? nh?ng l?i là thách th?c c?a t??ng lai”. Nh?...

 • Các ho?t ??ng c?a ?oàn Thanh niên – Tr??ng ?H ??i Nam trong su?t h?n 12 n?m qua lu?n n? l?c h??ng t?i m?c tiêu thay ??i t?...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Tuy th?i ti?t n?m nay ch?a l?nh nh?ng ??n h?n l?i lên, nh?ng chi?c áo xanh tình nguy?n DNU l?i nhóm lên ng?n l?a yêu th??ng...

 • Tr??ng ?H ??i Nam t? ch?c L? ra quan và tuyên truy?n ch??ng trình “Vì Hà N?i trong lành” nh?m ti?p n?i và duy trì thành c?ng...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 V?i s? ?i?m t?ng k?t 8.54 và ?i?m rèn luy?n toàn khóa 92, sinh viên D??ng Th? Quyên ?? tr? thành Th? khoa ngành Tài chính...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 V?i ch? ?? k?t n?i hai qu?c gia, k?t n?i hai n?n v?n hóa, ngày 27/10, Tr??ng ?H ??i Nam k?t h?p v?i Hi?p h?i giáo d?c ti?ng...

 • Kh?ng có n?i 1 tri?u ??ng ?? ti?p t?c ch?a tr? cho con, v? ch?ng ch? Phàn Th? Chi?p – ng? ? th?n Trát 2, T?ng L?ong, B?o...

 • B?t ng?, ?n t??ng, xúc ??ng là c?m xúc chung c?a t?t c? nh?ng ai có m?t t?i vòng thi s? lo?i Let’s Dance season 2 – Gala Chào...

 • Kh?ng ch? là nh?ng k? ni?m ??p c?a tu?i tr?, mùa hè xanh (MHX) còn là h?c k? v?i v? vàn nh?ng tr?i nghi?m, bài h?c quy báu mà...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Gi?i c?u l?ng ??i Nam là gi?i ??u th??ng niên c?a Tr??ng ?H ??i Nam, t? ch?c v?i m?c ?ích t?o d?ng san ch?i lành m?nh, thúc...

 • Rác th?i nh?a và túi nilon ?ang gia t?ng theo c?p s? nhan. Chúng ?ang t?ng ngày, t?ng gi? tàn phá, h?y di?t m?i tr??ng s?ng...

?ào t?o g?n li?n v?i th?c ti?n và nhu c?u c?a doanh nghi?p; liên t?c b?i d??ng ki?n th?c chuyên m?n, nghi?p v? cho ??i ng? cán b?, gi?ng viên là m?c tiêu c?t l?i trong ho?t ??ng ?ào t?o c?a Tr??ng ?H ??i Nam. V?i mong mu?n giúp sinh viên Khoa Tài chính - Ngan hàng có ?i?u ki?n t?t nh?t trong vi?c tham quan, ki?n t?p, th?c t?p, h??ng nghi?p và tìm ki?m vi?c làm sau khi ra tr??ng; b?i d??ng ki?n th?c nghi?p v? th?c t? cho ??i ng? cán b?, gi?ng viên, v?a qua Tr??ng ?H ??i Nam và Ngan hàng TMCP Ph??ng ??ng ?? ky k?t th?o thu?n h?p tác.

?ào t?o g?n li?n v?i th?c ti?n và nhu c?u c?a doanh nghi?p; liên t?c b?i d??ng ki?n th?c chuyên m?n, nghi?p v? cho ??i ng? cán b?, gi?ng viên là m?c tiêu c?t l?i trong ho?t ??ng ?ào t?o c?a Tr??ng ?H ??i Nam. V?i mong mu?n giúp sinh viên Khoa Tài chính - Ngan hàng có ?i?u ki?n t?t nh?t trong vi?c tham quan, ki?n t?p, th?c t?p, h??ng nghi?p và tìm ki?m vi?c làm sau khi ra tr??ng; b?i d??ng ki?n th?c nghi?p v? th?c t? cho ??i ng? cán b?, gi?ng viên, v?a qua Tr??ng ?H ??i Nam và Ngan hàng TMCP Ph??ng ??ng ?? ky k?t th?o thu?n h?p tác.

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Tuy th?i ti?t n?m nay ch?a l?nh nh?ng ??n h?n l?i lên, nh?ng chi?c áo xanh tình nguy?n DNU l?i nhóm lên ng?n l?a yêu th??ng...

 • Sáng 3/11, hàng tr?m sinh viên và gi?ng viên c?a Tr??ng ?H ??i Nam ?? xu?ng ???ng cùng các poster c? ??ng v? tay kêu g?i c?ng...

 • B?t ??u t? ngày 30/10/2019, Nhà tr??ng ng?ng s? d?ng n??c u?ng ?óng chai, ?ng hút nh?a và các v?t d?ng s? d?ng m?t l?n b?ng...

 • Kh?ng ch? là nh?ng k? ni?m ??p c?a tu?i tr?, mùa hè xanh (MHX) còn là h?c k? v?i v? vàn nh?ng tr?i nghi?m, bài h?c quy báu mà...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Th?ng ?i?p "nói kh?ng" v?i túi nilon và rác th?i nh?a - s?ng xanh cho t??ng lai an lành c?a ?H ??i Nam ?? tr? thành c? duyên...

 • Rác th?i nh?a và túi nilon ?ang gia t?ng theo c?p s? nhan. Chúng ?ang t?ng ngày, t?ng gi? tàn phá, h?y di?t m?i tr??ng s?ng...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 “??i Sinh viên tình nguy?n ?H ??i Nam là ni?m t? hào c?a ??i Nam nói chung và c?a các th?y c? nói riêng. M?i khi nhìn th?y...

 • "Thay túi nilon b?ng túi v?i", "Rác th?i tr?ng s?ng là kh?ng s? s?ng", "C?c gi?y than thi?n có ti?n h?n kh?ng?", "Kh?ng túi...

 • M?i n?m, th? gi?i th?i ra m?i tr??ng 500 t? chi?c túi nilon và h?n 300 tri?u t?n rác th?i nh?a. N?u n?i chúng l?i v?i nhau,...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Trong kh?ng khí long tr?ng, r?n ràng c?a L? Khai gi?ng và Gala Chào tan sinh viên K13 t?i ngày 26/9, TS. Lê ??c S?n – Ch?...

 • V?i t?n ch? cung c?p ki?n th?c ?? ng??i h?c phát tri?n toàn di?n; ?ào t?o theo nhu c?u x? h?i, tr?i qua 12 n?m xay d?ng và...

 • Các tr??ng ??i h?c c? tình h? ?i?m sàn, khai kh?ng s? l??ng gi?ng viên c? h?u ?? tuy?n sinh v??t ch? tiêu s? b? tr? ch? tiêu...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Tr??c làn sóng bùng n? c?a cách m?ng c?ng nghi?p 4.0, cùng v?i mong mu?n t?ng c??ng áp d?ng c?ng ngh? trong các ho?t ??ng...

 • Tr??ng ?H ??i Nam ?? tr?i qua 12 n?m xay d?ng và phát tri?n. V?i tri?t ly giáo d?c “H?c ?? thay ??i”, ?ào t?o g?n li?n v?i...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 V?i m?c ?ích giúp sinh viên ngành D??c trau d?i ki?n th?c, n?m b?t xu h??ng phát tri?n c?a ngh? nghi?p, th? hi?n s? hi?u bi?t...

 • Nh?m giáo d?c y th?c, nang cao trách nhi?m b?o v? m?i tr??ng trong t?p th? cán b?, gi?ng viên và sinh viên; lan t?a sau s?c...

 • ?ào t?o sinh viên tr?c ti?p th?c hành trong m?i tr??ng doanh nghi?p ngay t? n?m nh?t và liên t?c trong su?t quá trình h?c là...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 H?p tác qu?c t? là m?t trong nh?ng nhi?m v? ???c Tr??ng ?H ??i Nam ??c bi?t coi tr?ng trong chi?n l??c phát tri?n c?a Nhà...

 • Sáng 20/11, Tr??ng ?H ??i Nam t?ng b?ng t? ch?c L? k? ni?m 12 n?m thành l?p tr??ng (14/11/2007 – 14/11/2019); chào m?ng Ngày...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Sáng 20/11, Tr??ng ?H ??i Nam chính th?c nh?n Gi?y Ch?ng nh?n ki?m ??nh ch?t l??ng c? s? giáo d?c, tr? thành tr??ng ??i h?c...

 • H?c phí là m?t trong nh?ng n?i lo hàng ??u c?a các b?n tr? chu?n b? b??c chan vào ??i h?c. T?i Tr??ng ?H ??i Nam, n?u b?n có...

 • “?au c?n thanh niên có – vi?c gì khó có thanh niên”. C? m?i khi ??n Tháng Thanh niên, l?i bài hát l?i vang lên ??y hào hùng,...

 • Th?ng ba?o: T? ch?c các ho?t ??ng chào m?ng k? ni?m 10 n?m ngày thành l?p tr??ng (14/11/2007 – 14/11/2017)

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Ngày 4/4/2017 t?i San c? nhan t?o ??i h?c ??i Nam ?? di?n ra tr?n chung k?t gi?i bóng ?á “??i Nam Cup 2017” và l? t?ng k?t,...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 C?n c? th?ng báo s? 29 ngày 01 tháng 03 n?m 2017 c?a Ban phong trào Tr??ng ??i h?c ??i Nam v? vi?c t? ch?c các ho?t ??ng chào...

 • C?n c? th?ng báo s? 29 ngày 01 tháng 03 n?m 2017 c?a Ban phong trào Tr??ng ??i h?c ??i Nam v? vi?c t? ch?c các ho?t ??ng chào...

 • N?m trong khu?n kh? Ch??ng trình Festival Kh?i nghi?p 2017: “Ngày h?i ??u t?”, chi?u 6/1 t?i Hà N?i, Báo Di?n ?àn Doanh...

重庆欢乐生肖如何做代理??c nh?ng gì b?n thích, ??c nh?ng th? phù h?p v?i n?ng l?c c?a b?n than, ??ng v?i tra t? ?i?n, ??c nhi?u bài vi?t ti?ng ...

Tr??c s? bùng n? c?a th? tr??ng thanh toán ?i?n t?, t?i Vi?t Nam có t?i 70% ng??i dan ch?a có tài kho?n ngan hàng v?i 12...

重庆欢乐生肖如何做代理Nh?m kh?ng ??nh và phát tri?n m?i quan h? g?n k?t toàn di?n gi?a Nhà tr??ng và Doanh nghi?p Nh?t B?n; ??ng th?i mang l?i nh?ng v?a qua, t?i C? s? 56 V? Tr?ng Ph?ng, Tr??ng ??i h?c ??i Nam (DNU) ?? di?n ra L? ky k?t biên b?n ghi nh? th?a thu?n h?p tác gi?a ??i h?c ??i Nam và C?ng ty c? ph?n Sekai Jinzai, C?ng ty c? ph?n KPG Hotel&Resort v? ch??ng trình th?c t?p cho sinh viên t?i Nh?t B?n.

Tr??ng ??i h?c ??i Nam ?? tr?i qua 12 n?m hình thành và phát tri?n, v?i s? m?ng cung c?p ki?n th?c cho ng??i h?c phát tri?n toàn di?n, ?ào t?o theo nhu c?u c?a x? h?i. Th?y và trò c?a Nhà tr??ng lu?n n? l?c ?óng góp vào c?ng cu?c xay d?ng và phát tri?n ??t n??c giàu m?nh. Nh?m t?o ?i?u ki?n h?c h?i m?t cách t?t nh?t cho ng??i h?c, Ban l?nh ??o Tr??ng ??i h?c ??i Nam lu?n xem vi?c H?p tác ?ào t?o qu?c t? ?óng vai trò v? cùng quan tr?ng trong chi?n l??c phát tri?n c?a Nhà tr??ng.

SINH VIêN TIêU BI?U

(10/12/2019) hot

(06/12/2019) hot

(06/12/2019) hot

(04/12/2019) hot

(04/12/2019)

(29/11/2019) hot

(28/11/2019)

(27/11/2019)

(26/11/2019)

(25/11/2019)

(21/11/2019)

(21/11/2019)

(18/11/2019)

(13/11/2019)

(13/11/2019)

Th?ng báo

(14/10/2019)

(01/10/2019)

(30/08/2019)

(30/08/2019)

(14/08/2019)

(29/07/2019)

(12/06/2019)

(30/05/2019)

(07/05/2019)

(26/02/2019)

K?T N?I SINH VIêN V?I DOANH NGHI?P
   
Copyright ? 2015 Dainam.edu.vn
??NG KY NH?N B?N TIN
 
K?t n?i
TR??NG ??I H?C ??I NAM
C? s? chính: Phú Lãm, Hà ?ông, Hà N?i
C? s? 1: 56 V? Tr?ng Ph?ng, Thanh Xuân, Hà N?i
?i?n tho?i: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
LIêN K?T
B?N ??
Xem b?n ?? l?n
Untitled-_635779296109267799.png