重庆欢乐生肖如何做代理

(024) 35577799
Ti?ng Vi?t
 • ?H ??i Nam ng?ng s? d?ng ?? nh?a m?t l?n ?? b?o v? m?i tr??ng重庆欢乐生肖如何做代理

  重庆欢乐生肖如何做代理 ?H ??i Nam ng?ng s? d?ng ?? nh?a m?t l?n ?? b?o v? m?i tr??ng

  ?H ??i Nam ng?ng s? d?ng ?? nh?a m?t l?n ?? b?o v? m?i tr??ng

  ?H ??i Nam ng?ng s? d?ng chai nh?a và ?? nh?a dùng m?t l?n ?? b?o v? m?i tr??ng

  http://dainam.edu.vn/truong-dai-hoc-dau-tien-o-ha-noi-ngung-su-dung-do-nhua-1-lan-de-bao-ve-moi-truong.htm

  重庆欢乐生肖如何做代理 _blank

  重庆欢乐生肖如何做代理 #29FF37

 • ?H ??i Nam: Hành trình 12 n?m gian truan và kiêu h?nh

  重庆欢乐生肖如何做代理 ?H ??i Nam: Hành trình 12 n?m gian truan và kiêu h?nh

  ?H ??i Nam: Hành trình 12 n?m gian truan và kiêu h?nh

  Cách ?ay tròn 12 n?m, ngày 14/11/2007, Th? t??ng Chính ph? ky quy?t ??nh cho phép...

  http://dainam.edu.vn/dh-dai-nam-hanh-trinh-12-nam-gian-truan-va-kieu-hanh.htm

  重庆欢乐生肖如何做代理 _blank

  重庆欢乐生肖如何做代理 #FF5724

 • ?H ??i Nam chính th?c ??t ki?m ??nh ch?t l??ng theo tiêu chu?n m?i c?a B? GD&?T

  ?H ??i Nam chính th?c ??t ki?m ??nh ch?t l??ng theo tiêu chu?n m?i c?a B? GD&?T

  ?H ??i Nam chính th?c ??t ki?m ??nh ch?t l??ng theo tiêu chu?n m?i c?a B? GD&?T

  重庆欢乐生肖如何做代理 Sáng 20/11, Tr??ng ?H ??i Nam chính th?c nh?n Gi?y Ch?ng nh?n ki?m ??nh ch?t l??ng c?...

  http://dainam.edu.vn/dh-dai-nam-chinh-thuc-dat-kiem-dinh-chat-luong-co-so-giao-duc-theo-tieu-chuan-moi-cua-bo-gd-dt.htm

  _blank

  重庆欢乐生肖如何做代理 #FF8E2B

 • Tr?i hu?n luy?n KNM “có m?t kh?ng hai” c?a sinh viên K13 ?H ??i Nam重庆欢乐生肖如何做代理

  Tr?i hu?n luy?n KNM “có m?t kh?ng hai” c?a sinh viên K13 ?H ??i Nam

  重庆欢乐生肖如何做代理 Tr?i hu?n luy?n KNM “có m?t kh?ng hai” c?a sinh viên K13 ?H ??i Nam

  Tr?i hu?n luy?n KNM “có m?t kh?ng hai” c?a sinh viên K13 ?H ??i Nam

  http://dainam.edu.vn/trai-huan-luyen-knm-co-mot-khong-hai-cua-sinh-vien-k13-dh-dai-nam.htm

  _blank

  #FF26C5

 • Tu?i tr? ?H ??i Nam: Hành trình 12 n?m thay ??i t? duy, hoàn thi?n nhan cách重庆欢乐生肖如何做代理

  Tu?i tr? ?H ??i Nam: Hành trình 12 n?m thay ??i t? duy, hoàn thi?n nhan cách

  重庆欢乐生肖如何做代理 Tu?i tr? ?H ??i Nam: Hành trình 12 n?m thay ??i t? duy, hoàn thi?n nhan cách

  重庆欢乐生肖如何做代理 Tu?i tr? ?H ??i Nam: Hành trình 12 n?m thay ??i t? duy, hoàn thi?n nhan cách

  http://dainam.edu.vn/tuoi-tre-dh-dai-nam-hanh-trinh-12-nam-thay-doi-tu-duy-hoan-thien-nhan-cach.htm

  重庆欢乐生肖如何做代理 _blank

  #5FFF2E

 • Chi?n l??c Phát tri?n Tr??ng ??i h?c ??i Nam ??n n?m 2025, t?m nhìn 2030重庆欢乐生肖如何做代理

  Chi?n l??c Phát tri?n Tr??ng ??i h?c ??i Nam ??n n?m 2025, t?m nhìn 2030

  重庆欢乐生肖如何做代理 Chi?n l??c Phát tri?n Tr??ng ??i h?c ??i Nam ??n n?m 2025, t?m nhìn 2030

  重庆欢乐生肖如何做代理

  http://dainam.edu.vn/chien-luoc-phat-trien-truong-dai-hoc-dai-nam-den-nam-2025-tam-nhin-2030.htm

  重庆欢乐生肖如何做代理 _blank

  重庆欢乐生肖如何做代理 #FF2B0A

 • Tr??ng ??i h?c ??i Nam ?? tr?i qua 12 n?m hình thành và phát tri?n, v?i s? m?ng cung c?p ki?n th?c cho ng??i h?c phát tri?n...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 V?i m?c ?ích ti?p t?c phát tri?n ch??ng trình ?ào t?o th?c s?, ??m b?o tính khoa h?c, hi?n ??i và ??c bi?t có tính th?c ti?n...

 • Nh?m kh?ng ??nh và phát tri?n m?i quan h? g?n k?t toàn di?n gi?a Nhà tr??ng và Doanh nghi?p Nh?t B?n; ??ng th?i mang l?i...

 • Các ho?t ??ng c?a ?oàn Thanh niên – Tr??ng ?H ??i Nam trong su?t h?n 12 n?m qua lu?n n? l?c h??ng t?i m?c tiêu thay ??i t?...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Nhan d?p k? ni?m 12 n?m thành l?p tr??ng và 37 n?m Ngày Nhà giáo Vi?t Nam 20/11, l?nh ??o x? và H?i khuy?n h?c ??c m? l?n x?...

 • Ti?p n?i nh?ng gi? h?c ly thuy?t thú v? trên l?p, sinh viên K13 - Tr??ng ?H ??i Nam v?a hoàn thành ch??ng trình hu?n luy?n K?...

 • Ti?p n?i thành c?ng c?a khóa ?ào t?o k? n?ng m?m (KNM) cho giáo viên 3 c?p h?c m?m non, ti?u h?c và THCS c?a x? ??ng Ti?n...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Sáng 20/11, Tr??ng ?H ??i Nam chính th?c nh?n Gi?y Ch?ng nh?n ki?m ??nh ch?t l??ng c? s? giáo d?c, tr? thành tr??ng ??i h?c...

 • ?ào t?o g?n li?n v?i th?c ti?n và nhu c?u c?a doanh nghi?p; liên t?c b?i d??ng ki?n th?c chuyên m?n, nghi?p v? cho ??i ng?...

 • Tr??ng ??i h?c ??i Nam th?ng báo liên t?c chiêu sinh l?p ?ào t?o c?p nh?t ki?n th?c chuyên m?n v? D??c.

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Cách ?ay tròn 12 n?m, ngày 14/11/2007, Th? t??ng Chính ph? ky quy?t ??nh cho phép Tr??ng ?H ??i Nam chính th?c ho?t ??ng và...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 V?i nh?n th?c, ??i ng? cán b?, gi?ng viên chính là ?i?m ch?t quy?t ??nh ch?t l??ng ?ào t?o, Tr??ng ?H ??i Nam ??c bi?t chú...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 T?i v?n là m?t c?u sinh viên Khoa Kinh t? và Qu?n ly, ??i h?c Bách Khoa Hà N?i. Trong nh?ng bài gi?ng trên gi?ng ???ng, các...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Là m?t gi?ng viên tr?, m?t k? s? c?ng ngh? th?ng tin trong th?i bu?i ngh? khát ng??i nên t?i có r?t nhi?u s? l?a ch?n. Tuy...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Trong cu?c s?ng c?a t?i, th?i k? sinh viên ???c xem là th?i k? phát tri?n, hoàn thi?n v? nhan cách và trí tu?, là th?i k? có...

 • M??i n?m, th?i gian kh?ng ph?i là quá dài so v?i tu?i c?a m?t ng?i tr??ng, nh?ng v?i cá nhan t?i thì ??i h?c ??i Nam là n?i...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Là m?t gi?ng viên tham gia gi?ng d?y t?i tr??ng ??i h?c ??i Nam t? nh?ng n?m ??u tiên c?ng nh? m?i ng??i t?i có nhi?u c?m xúc...

 • B?y n?m tr??c l?n ??u t?i ???c g?p v? thuy?n tr??ng c?a ??i h?c ??i Nam – TS. Lê ??c S?n, t?i ?? c?m nh?n t? anh ni?m ?am mê...

 • Ch?c h?n nhi?u ng??i t?ng cho r?ng “??i h?c c?ng l?p” là con ???ng duy nh?t ??a ta ??n m?t t??ng lai t??i sáng. Nh?ng… tr?i...

 • Nhan d?p 10 n?m thành l?p tr??ng ?,?i h?c ??i Nam, ngày Nhà giáo Vi?t Nam thay m?t toàn th? h?c viên khóa 1 c?a Vi?n ?ào t?o...

 • Ngay t? nh?ng n?m tháng ??u tiên, y t??ng khát v?ng và tam huy?t xay d?ng m?t tr??ng ??i h?c n?ng ??ng, sáng t?o, có ch?t...

 • Có cau nói r?t hay: “Thành c?ng h?m nay là k?t qu? lao ??ng, sáng t?o c?a quá kh? nh?ng l?i là thách th?c c?a t??ng lai”. Nh?...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Các ho?t ??ng c?a ?oàn Thanh niên – Tr??ng ?H ??i Nam trong su?t h?n 12 n?m qua lu?n n? l?c h??ng t?i m?c tiêu thay ??i t?...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Tuy th?i ti?t n?m nay ch?a l?nh nh?ng ??n h?n l?i lên, nh?ng chi?c áo xanh tình nguy?n DNU l?i nhóm lên ng?n l?a yêu th??ng...

 • Tr??ng ?H ??i Nam t? ch?c L? ra quan và tuyên truy?n ch??ng trình “Vì Hà N?i trong lành” nh?m ti?p n?i và duy trì thành c?ng...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 V?i s? ?i?m t?ng k?t 8.54 và ?i?m rèn luy?n toàn khóa 92, sinh viên D??ng Th? Quyên ?? tr? thành Th? khoa ngành Tài chính...

 • V?i ch? ?? k?t n?i hai qu?c gia, k?t n?i hai n?n v?n hóa, ngày 27/10, Tr??ng ?H ??i Nam k?t h?p v?i Hi?p h?i giáo d?c ti?ng...

 • Kh?ng có n?i 1 tri?u ??ng ?? ti?p t?c ch?a tr? cho con, v? ch?ng ch? Phàn Th? Chi?p – ng? ? th?n Trát 2, T?ng L?ong, B?o...

 • B?t ng?, ?n t??ng, xúc ??ng là c?m xúc chung c?a t?t c? nh?ng ai có m?t t?i vòng thi s? lo?i Let’s Dance season 2 – Gala Chào...

 • Kh?ng ch? là nh?ng k? ni?m ??p c?a tu?i tr?, mùa hè xanh (MHX) còn là h?c k? v?i v? vàn nh?ng tr?i nghi?m, bài h?c quy báu mà...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Gi?i c?u l?ng ??i Nam là gi?i ??u th??ng niên c?a Tr??ng ?H ??i Nam, t? ch?c v?i m?c ?ích t?o d?ng san ch?i lành m?nh, thúc...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Rác th?i nh?a và túi nilon ?ang gia t?ng theo c?p s? nhan. Chúng ?ang t?ng ngày, t?ng gi? tàn phá, h?y di?t m?i tr??ng s?ng...

重庆欢乐生肖如何做代理?ào t?o g?n li?n v?i th?c ti?n và nhu c?u c?a doanh nghi?p; liên t?c b?i d??ng ki?n th?c chuyên m?n, nghi?p v? cho ??i ng? cán b?, gi?ng viên là m?c tiêu c?t l?i trong ho?t ??ng ?ào t?o c?a Tr??ng ?H ??i Nam. V?i mong mu?n giúp sinh viên Khoa Tài chính - Ngan hàng có ?i?u ki?n t?t nh?t trong vi?c tham quan, ki?n t?p, th?c t?p, h??ng nghi?p và tìm ki?m vi?c làm sau khi ra tr??ng; b?i d??ng ki?n th?c nghi?p v? th?c t? cho ??i ng? cán b?, gi?ng viên, v?a qua Tr??ng ?H ??i Nam và Ngan hàng TMCP Ph??ng ??ng ?? ky k?t th?o thu?n h?p tác.

重庆欢乐生肖如何做代理?ào t?o g?n li?n v?i th?c ti?n và nhu c?u c?a doanh nghi?p; liên t?c b?i d??ng ki?n th?c chuyên m?n, nghi?p v? cho ??i ng? cán b?, gi?ng viên là m?c tiêu c?t l?i trong ho?t ??ng ?ào t?o c?a Tr??ng ?H ??i Nam. V?i mong mu?n giúp sinh viên Khoa Tài chính - Ngan hàng có ?i?u ki?n t?t nh?t trong vi?c tham quan, ki?n t?p, th?c t?p, h??ng nghi?p và tìm ki?m vi?c làm sau khi ra tr??ng; b?i d??ng ki?n th?c nghi?p v? th?c t? cho ??i ng? cán b?, gi?ng viên, v?a qua Tr??ng ?H ??i Nam và Ngan hàng TMCP Ph??ng ??ng ?? ky k?t th?o thu?n h?p tác.

 • Tuy th?i ti?t n?m nay ch?a l?nh nh?ng ??n h?n l?i lên, nh?ng chi?c áo xanh tình nguy?n DNU l?i nhóm lên ng?n l?a yêu th??ng...

 • Sáng 3/11, hàng tr?m sinh viên và gi?ng viên c?a Tr??ng ?H ??i Nam ?? xu?ng ???ng cùng các poster c? ??ng v? tay kêu g?i c?ng...

 • B?t ??u t? ngày 30/10/2019, Nhà tr??ng ng?ng s? d?ng n??c u?ng ?óng chai, ?ng hút nh?a và các v?t d?ng s? d?ng m?t l?n b?ng...

 • Kh?ng ch? là nh?ng k? ni?m ??p c?a tu?i tr?, mùa hè xanh (MHX) còn là h?c k? v?i v? vàn nh?ng tr?i nghi?m, bài h?c quy báu mà...

 • Th?ng ?i?p "nói kh?ng" v?i túi nilon và rác th?i nh?a - s?ng xanh cho t??ng lai an lành c?a ?H ??i Nam ?? tr? thành c? duyên...

 • Rác th?i nh?a và túi nilon ?ang gia t?ng theo c?p s? nhan. Chúng ?ang t?ng ngày, t?ng gi? tàn phá, h?y di?t m?i tr??ng s?ng...

 • “??i Sinh viên tình nguy?n ?H ??i Nam là ni?m t? hào c?a ??i Nam nói chung và c?a các th?y c? nói riêng. M?i khi nhìn th?y...

 • "Thay túi nilon b?ng túi v?i", "Rác th?i tr?ng s?ng là kh?ng s? s?ng", "C?c gi?y than thi?n có ti?n h?n kh?ng?", "Kh?ng túi...

 • M?i n?m, th? gi?i th?i ra m?i tr??ng 500 t? chi?c túi nilon và h?n 300 tri?u t?n rác th?i nh?a. N?u n?i chúng l?i v?i nhau,...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Trong kh?ng khí long tr?ng, r?n ràng c?a L? Khai gi?ng và Gala Chào tan sinh viên K13 t?i ngày 26/9, TS. Lê ??c S?n – Ch?...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 V?i t?n ch? cung c?p ki?n th?c ?? ng??i h?c phát tri?n toàn di?n; ?ào t?o theo nhu c?u x? h?i, tr?i qua 12 n?m xay d?ng và...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Các tr??ng ??i h?c c? tình h? ?i?m sàn, khai kh?ng s? l??ng gi?ng viên c? h?u ?? tuy?n sinh v??t ch? tiêu s? b? tr? ch? tiêu...

 • Tr??c làn sóng bùng n? c?a cách m?ng c?ng nghi?p 4.0, cùng v?i mong mu?n t?ng c??ng áp d?ng c?ng ngh? trong các ho?t ??ng...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Tr??ng ?H ??i Nam ?? tr?i qua 12 n?m xay d?ng và phát tri?n. V?i tri?t ly giáo d?c “H?c ?? thay ??i”, ?ào t?o g?n li?n v?i...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 V?i m?c ?ích giúp sinh viên ngành D??c trau d?i ki?n th?c, n?m b?t xu h??ng phát tri?n c?a ngh? nghi?p, th? hi?n s? hi?u bi?t...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Nh?m giáo d?c y th?c, nang cao trách nhi?m b?o v? m?i tr??ng trong t?p th? cán b?, gi?ng viên và sinh viên; lan t?a sau s?c...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 ?ào t?o sinh viên tr?c ti?p th?c hành trong m?i tr??ng doanh nghi?p ngay t? n?m nh?t và liên t?c trong su?t quá trình h?c là...

 • H?p tác qu?c t? là m?t trong nh?ng nhi?m v? ???c Tr??ng ?H ??i Nam ??c bi?t coi tr?ng trong chi?n l??c phát tri?n c?a Nhà...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Sáng 20/11, Tr??ng ?H ??i Nam chính th?c nh?n Gi?y Ch?ng nh?n ki?m ??nh ch?t l??ng c? s? giáo d?c, tr? thành tr??ng ??i h?c...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 H?c phí là m?t trong nh?ng n?i lo hàng ??u c?a các b?n tr? chu?n b? b??c chan vào ??i h?c. T?i Tr??ng ?H ??i Nam, n?u b?n có...

 • “?au c?n thanh niên có – vi?c gì khó có thanh niên”. C? m?i khi ??n Tháng Thanh niên, l?i bài hát l?i vang lên ??y hào hùng,...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Th?ng ba?o: T? ch?c các ho?t ??ng chào m?ng k? ni?m 10 n?m ngày thành l?p tr??ng (14/11/2007 – 14/11/2017)

 • Ngày 4/4/2017 t?i San c? nhan t?o ??i h?c ??i Nam ?? di?n ra tr?n chung k?t gi?i bóng ?á “??i Nam Cup 2017” và l? t?ng k?t,...

 • C?n c? th?ng báo s? 29 ngày 01 tháng 03 n?m 2017 c?a Ban phong trào Tr??ng ??i h?c ??i Nam v? vi?c t? ch?c các ho?t ??ng chào...

 • C?n c? th?ng báo s? 29 ngày 01 tháng 03 n?m 2017 c?a Ban phong trào Tr??ng ??i h?c ??i Nam v? vi?c t? ch?c các ho?t ??ng chào...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 N?m trong khu?n kh? Ch??ng trình Festival Kh?i nghi?p 2017: “Ngày h?i ??u t?”, chi?u 6/1 t?i Hà N?i, Báo Di?n ?àn Doanh...

重庆欢乐生肖如何做代理Hóa ??n GTGT là lo?i hóa ??n áp d?ng trong tr??ng h?p ng??i bán hàng hóa và cung c?p d?ch v? th?c hi?n khai thu? GTGT th...

重庆欢乐生肖如何做代理B?n mu?n gi?i nói ti?ng Anh nh?ng c? l?n l?a k? ho?ch luy?n t?p vì ch?a bi?t b?t ??u t? ?au? Bài vi?t sau s? giúp b?n. ...

Nh?m kh?ng ??nh và phát tri?n m?i quan h? g?n k?t toàn di?n gi?a Nhà tr??ng và Doanh nghi?p Nh?t B?n; ??ng th?i mang l?i nh?ng v?a qua, t?i C? s? 56 V? Tr?ng Ph?ng, Tr??ng ??i h?c ??i Nam (DNU) ?? di?n ra L? ky k?t biên b?n ghi nh? th?a thu?n h?p tác gi?a ??i h?c ??i Nam và C?ng ty c? ph?n Sekai Jinzai, C?ng ty c? ph?n KPG Hotel&Resort v? ch??ng trình th?c t?p cho sinh viên t?i Nh?t B?n.

Tr??ng ??i h?c ??i Nam ?? tr?i qua 12 n?m hình thành và phát tri?n, v?i s? m?ng cung c?p ki?n th?c cho ng??i h?c phát tri?n toàn di?n, ?ào t?o theo nhu c?u c?a x? h?i. Th?y và trò c?a Nhà tr??ng lu?n n? l?c ?óng góp vào c?ng cu?c xay d?ng và phát tri?n ??t n??c giàu m?nh. Nh?m t?o ?i?u ki?n h?c h?i m?t cách t?t nh?t cho ng??i h?c, Ban l?nh ??o Tr??ng ??i h?c ??i Nam lu?n xem vi?c H?p tác ?ào t?o qu?c t? ?óng vai trò v? cùng quan tr?ng trong chi?n l??c phát tri?n c?a Nhà tr??ng.

SINH VIêN TIêU BI?U

(04/12/2019) hot

(04/12/2019) hot

(29/11/2019) hot

(28/11/2019) hot

(27/11/2019) hot

(26/11/2019) hot

(25/11/2019) hot

(21/11/2019) hot

(21/11/2019) hot

(18/11/2019) hot

(13/11/2019)

(13/11/2019)

(12/11/2019)

(11/11/2019)

(05/11/2019)

Th?ng báo

(14/10/2019)

(01/10/2019)

(30/08/2019)

(30/08/2019)

(14/08/2019)

(29/07/2019)

(12/06/2019)

(30/05/2019)

(07/05/2019)

(26/02/2019)

K?T N?I SINH VIêN V?I DOANH NGHI?P
   
Copyright ? 2015 Dainam.edu.vn
??NG KY NH?N B?N TIN
 
K?t n?i
TR??NG ??I H?C ??I NAM
C? s? chính: Phú Lãm, Hà ?ông, Hà N?i
C? s? 1: 56 V? Tr?ng Ph?ng, Thanh Xuân, Hà N?i
?i?n tho?i: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
LIêN K?T
B?N ??
Xem b?n ?? l?n
Untitled-_635779296109267799.png