重庆欢乐生肖如何做代理

(024) 35577799
Ti?ng Vi?t
 • Th?y trò ??i Nam xu?ng ???ng “Vì Hà N?i trong lành”重庆欢乐生肖如何做代理

  Th?y trò ??i Nam xu?ng ???ng “Vì Hà N?i trong lành”

  重庆欢乐生肖如何做代理 Th?y trò ??i Nam xu?ng ???ng “Vì Hà N?i trong lành”

  重庆欢乐生肖如何做代理 Sáng 3/11, hàng tr?m sinh viên và gi?ng viên c?a Tr??ng ?H ??i Nam ?? xu?ng ???ng...

  http://dainam.edu.vn/thay-tro-dai-nam-xuong-duong-vi-ha-noi-trong-lanh.htm

  _blank

  #FFBF75

 • ?H ??i Nam ng?ng s? d?ng ?? nh?a m?t l?n ?? b?o v? m?i tr??ng

  ?H ??i Nam ng?ng s? d?ng ?? nh?a m?t l?n ?? b?o v? m?i tr??ng

  ?H ??i Nam ng?ng s? d?ng ?? nh?a m?t l?n ?? b?o v? m?i tr??ng

  ?H ??i Nam ng?ng s? d?ng chai nh?a và ?? nh?a dùng m?t l?n ?? b?o v? m?i tr??ng

  http://dainam.edu.vn/truong-dai-hoc-dau-tien-o-ha-noi-ngung-su-dung-do-nhua-1-lan-de-bao-ve-moi-truong.htm

  重庆欢乐生肖如何做代理 _blank

  #29FF37

 • ?H ??i Nam: Hành trình 12 n?m gian truan và kiêu h?nh重庆欢乐生肖如何做代理

  ?H ??i Nam: Hành trình 12 n?m gian truan và kiêu h?nh

  ?H ??i Nam: Hành trình 12 n?m gian truan và kiêu h?nh

  重庆欢乐生肖如何做代理 Cách ?ay tròn 12 n?m, ngày 14/11/2007, Th? t??ng Chính ph? ky quy?t ??nh cho phép...

  重庆欢乐生肖如何做代理 http://dainam.edu.vn/dh-dai-nam-hanh-trinh-12-nam-gian-truan-va-kieu-hanh.htm

  _blank

  #FF5724

 • Nh?ng ph?m ch?t giúp sinh viên ?H ??i Nam “ghi ?i?m” v?i nhà tuy?n d?ng

  Nh?ng ph?m ch?t giúp sinh viên ?H ??i Nam “ghi ?i?m” v?i nhà tuy?n d?ng

  Nh?ng ph?m ch?t giúp sinh viên ?H ??i Nam “ghi ?i?m” v?i nhà tuy?n d?ng

  Nh?ng ph?m ch?t giúp sinh viên ?H ??i Nam “ghi ?i?m” v?i nhà tuy?n d?ng

  重庆欢乐生肖如何做代理 http://dainam.edu.vn/nhung-pham-chat-giup-sinh-vien-dh-dai-nam-ghi-diem-voi-nha-tuyen-dung.htm

  重庆欢乐生肖如何做代理 _blank

  #2626FF

 • Nhà tuy?n d?ng nói gì v? sinh viên ?H ??i Nam?

  重庆欢乐生肖如何做代理 Nhà tuy?n d?ng nói gì v? sinh viên ?H ??i Nam?

  重庆欢乐生肖如何做代理 Nhà tuy?n d?ng nói gì v? sinh viên ?H ??i Nam?

  重庆欢乐生肖如何做代理 Th?ng kê cho th?y, h?n 90% sinh viên ?H ??i Nam ra tr??ng có vi?c làm ?úng chuyên...

  http://dainam.edu.vn/nha-tuyen-dung-noi-gi-ve-sinh-vien-dh-dai-nam.htm

  _blank

  重庆欢乐生肖如何做代理 #FF2BDC

 • Chi?n l??c Phát tri?n Tr??ng ??i h?c ??i Nam ??n n?m 2025, t?m nhìn 2030重庆欢乐生肖如何做代理

  Chi?n l??c Phát tri?n Tr??ng ??i h?c ??i Nam ??n n?m 2025, t?m nhìn 2030

  Chi?n l??c Phát tri?n Tr??ng ??i h?c ??i Nam ??n n?m 2025, t?m nhìn 2030

  重庆欢乐生肖如何做代理

  重庆欢乐生肖如何做代理 http://dainam.edu.vn/chien-luoc-phat-trien-truong-dai-hoc-dai-nam-den-nam-2025-tam-nhin-2030.htm

  _blank

  #FF2B0A

 • Tr??ng ??i h?c ??i Nam th?ng báo liên t?c chiêu sinh l?p ?ào t?o c?p nh?t ki?n th?c chuyên m?n v? D??c.

 • Cách ?ay tròn 12 n?m, ngày 14/11/2007, Th? t??ng Chính ph? ky quy?t ??nh cho phép Tr??ng ?H ??i Nam chính th?c ho?t ??ng và...

 • V?i nh?n th?c, ??i ng? cán b?, gi?ng viên chính là ?i?m ch?t quy?t ??nh ch?t l??ng ?ào t?o, Tr??ng ?H ??i Nam ??c bi?t chú...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Tuy th?i ti?t n?m nay ch?a l?nh nh?ng ??n h?n l?i lên, nh?ng chi?c áo xanh tình nguy?n DNU l?i nhóm lên ng?n l?a yêu th??ng...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 C?n c? vào ch? tr??ng phát tri?n ngu?n nhan l?c, tr??ng ??i h?c ??i Nam có nhu c?u tuy?n d?ng 03 gi?ng viên có trình ?? Th?c...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 C?n c? vào ch? tr??ng phát tri?n ngu?n nhan l?c, tr??ng ??i h?c ??i Nam tuy?n d?ng 02 gi?ng viên có trình ?? Th?c s?, Ti?n s?...

 • Sau g?n 1 n?m thi ??u, mùa gi?i PingTour tranh Cup ?H ??i Nam 2019 ?? chính th?c khép l?i. T?i 10/11, Ban T? ch?c ?? l?a ch?n...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Tr??ng ??i h?c ??i Nam tuy?n d?ng 02 gi?ng viên có trình ?? C? nhan chuyên ngành Giáo d?c qu?c phòng và An ninh và 01 gi?ng...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 L?y c?m h?ng t? ch??ng trình SEE-SING-SHARE c?a nam ca s? Hà Anh Tu?n, Khoa Tài chính - Ngan hàng, Tr??ng ?H ??i Nam t? ch?c...

 • Chi?u ngày 04/11/2019, ThS. Nguy?n Vi?t Anh - Phó hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c ??i Nam và ?ng ?? Nam Khoa, giám ??c c?ng ty...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 ??i h?c ??i Nam th?ng báo tuy?n d?ng 02 gi?ng viên có trình ?? Th?c s?, Ti?n s? chuyên ngành Qu?n ly báo chí truy?n th?ng,...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Sáng 3/11, hàng tr?m sinh viên và gi?ng viên c?a Tr??ng ?H ??i Nam ?? xu?ng ???ng cùng các poster c? ??ng v? tay kêu g?i c?ng...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 B?t ??u t? ngày 30/10/2019, Nhà tr??ng ng?ng s? d?ng n??c u?ng ?óng chai, ?ng hút nh?a và các v?t d?ng s? d?ng m?t l?n b?ng...

 • T?i v?n là m?t c?u sinh viên Khoa Kinh t? và Qu?n ly, ??i h?c Bách Khoa Hà N?i. Trong nh?ng bài gi?ng trên gi?ng ???ng, các...

 • Là m?t gi?ng viên tr?, m?t k? s? c?ng ngh? th?ng tin trong th?i bu?i ngh? khát ng??i nên t?i có r?t nhi?u s? l?a ch?n. Tuy...

 • Trong cu?c s?ng c?a t?i, th?i k? sinh viên ???c xem là th?i k? phát tri?n, hoàn thi?n v? nhan cách và trí tu?, là th?i k? có...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 M??i n?m, th?i gian kh?ng ph?i là quá dài so v?i tu?i c?a m?t ng?i tr??ng, nh?ng v?i cá nhan t?i thì ??i h?c ??i Nam là n?i...

 • Là m?t gi?ng viên tham gia gi?ng d?y t?i tr??ng ??i h?c ??i Nam t? nh?ng n?m ??u tiên c?ng nh? m?i ng??i t?i có nhi?u c?m xúc...

 • B?y n?m tr??c l?n ??u t?i ???c g?p v? thuy?n tr??ng c?a ??i h?c ??i Nam – TS. Lê ??c S?n, t?i ?? c?m nh?n t? anh ni?m ?am mê...

 • Ch?c h?n nhi?u ng??i t?ng cho r?ng “??i h?c c?ng l?p” là con ???ng duy nh?t ??a ta ??n m?t t??ng lai t??i sáng. Nh?ng… tr?i...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Nhan d?p 10 n?m thành l?p tr??ng ?,?i h?c ??i Nam, ngày Nhà giáo Vi?t Nam thay m?t toàn th? h?c viên khóa 1 c?a Vi?n ?ào t?o...

 • Ngay t? nh?ng n?m tháng ??u tiên, y t??ng khát v?ng và tam huy?t xay d?ng m?t tr??ng ??i h?c n?ng ??ng, sáng t?o, có ch?t...

 • Có cau nói r?t hay: “Thành c?ng h?m nay là k?t qu? lao ??ng, sáng t?o c?a quá kh? nh?ng l?i là thách th?c c?a t??ng lai”. Nh?...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Tuy th?i ti?t n?m nay ch?a l?nh nh?ng ??n h?n l?i lên, nh?ng chi?c áo xanh tình nguy?n DNU l?i nhóm lên ng?n l?a yêu th??ng...

 • Tr??ng ?H ??i Nam t? ch?c L? ra quan và tuyên truy?n ch??ng trình “Vì Hà N?i trong lành” nh?m ti?p n?i và duy trì thành c?ng...

 • V?i s? ?i?m t?ng k?t 8.54 và ?i?m rèn luy?n toàn khóa 92, sinh viên D??ng Th? Quyên ?? tr? thành Th? khoa ngành Tài chính...

 • V?i ch? ?? k?t n?i hai qu?c gia, k?t n?i hai n?n v?n hóa, ngày 27/10, Tr??ng ?H ??i Nam k?t h?p v?i Hi?p h?i giáo d?c ti?ng...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Kh?ng có n?i 1 tri?u ??ng ?? ti?p t?c ch?a tr? cho con, v? ch?ng ch? Phàn Th? Chi?p – ng? ? th?n Trát 2, T?ng L?ong, B?o...

 • B?t ng?, ?n t??ng, xúc ??ng là c?m xúc chung c?a t?t c? nh?ng ai có m?t t?i vòng thi s? lo?i Let’s Dance season 2 – Gala Chào...

 • Kh?ng ch? là nh?ng k? ni?m ??p c?a tu?i tr?, mùa hè xanh (MHX) còn là h?c k? v?i v? vàn nh?ng tr?i nghi?m, bài h?c quy báu mà...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Gi?i c?u l?ng ??i Nam là gi?i ??u th??ng niên c?a Tr??ng ?H ??i Nam, t? ch?c v?i m?c ?ích t?o d?ng san ch?i lành m?nh, thúc...

 • Rác th?i nh?a và túi nilon ?ang gia t?ng theo c?p s? nhan. Chúng ?ang t?ng ngày, t?ng gi? tàn phá, h?y di?t m?i tr??ng s?ng...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 “??i Sinh viên tình nguy?n ?H ??i Nam là ni?m t? hào c?a ??i Nam nói chung và c?a các th?y c? nói riêng. M?i khi nhìn th?y...

重庆欢乐生肖如何做代理“M?t ng?i tr??ng kh?ng quá l?n, kh?ng quá nguy nga tráng l? nh?ng l?i mang ??n cho chúng em m?i tr??ng h?c t?p và tr?i nghi?m v? cùng ly t??ng. S? nhiêt tình, t?n tam d?y d? c?a th?y c? khi?n cho m?i th? h? sinh viên ?H ??i Nam ra tr??ng lu?n th?m c?m ?n... V?i em, qu?ng th?i gian g?n bó d??i mái Tr??ng ?H ??i Nam có y ngh?a v? cùng, b?i nh?ng n?c thang, nh?ng th?ng tr?m ??u ??i ??i Nam ?? ?i cùng em, dìu d?t em, d?y em tr??ng thành và t?i luy?n tinh th?n ?? em có ???c ngày h?m nay…”

V?i talkshow “K? n?ng s?n xu?t s?n ph?m truy?n th?ng”, sinh viên Khoa QHCC&TT - Tr??ng ?H ??i Nam ?? có c? h?i “tr?i nghi?m kép” k? n?ng t? ch?c h?i ngh?, h?i th?o và k? n?ng s?n xu?t s?n ph?m truy?n th?ng t? chuyên gia khách m?i. T?i talkshow, các bí kíp s?n xu?t video t? view, kinh nghi?m t? ch?c s? ki?n ?? ???c chuyên gia chia s? khi?n sinh viên r?t hào h?ng.

 • Tuy th?i ti?t n?m nay ch?a l?nh nh?ng ??n h?n l?i lên, nh?ng chi?c áo xanh tình nguy?n DNU l?i nhóm lên ng?n l?a yêu th??ng...

 • Sáng 3/11, hàng tr?m sinh viên và gi?ng viên c?a Tr??ng ?H ??i Nam ?? xu?ng ???ng cùng các poster c? ??ng v? tay kêu g?i c?ng...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 B?t ??u t? ngày 30/10/2019, Nhà tr??ng ng?ng s? d?ng n??c u?ng ?óng chai, ?ng hút nh?a và các v?t d?ng s? d?ng m?t l?n b?ng...

 • Kh?ng ch? là nh?ng k? ni?m ??p c?a tu?i tr?, mùa hè xanh (MHX) còn là h?c k? v?i v? vàn nh?ng tr?i nghi?m, bài h?c quy báu mà...

 • Th?ng ?i?p "nói kh?ng" v?i túi nilon và rác th?i nh?a - s?ng xanh cho t??ng lai an lành c?a ?H ??i Nam ?? tr? thành c? duyên...

 • Rác th?i nh?a và túi nilon ?ang gia t?ng theo c?p s? nhan. Chúng ?ang t?ng ngày, t?ng gi? tàn phá, h?y di?t m?i tr??ng s?ng...

 • “??i Sinh viên tình nguy?n ?H ??i Nam là ni?m t? hào c?a ??i Nam nói chung và c?a các th?y c? nói riêng. M?i khi nhìn th?y...

 • "Thay túi nilon b?ng túi v?i", "Rác th?i tr?ng s?ng là kh?ng s? s?ng", "C?c gi?y than thi?n có ti?n h?n kh?ng?", "Kh?ng túi...

 • M?i n?m, th? gi?i th?i ra m?i tr??ng 500 t? chi?c túi nilon và h?n 300 tri?u t?n rác th?i nh?a. N?u n?i chúng l?i v?i nhau,...

 • Trong kh?ng khí long tr?ng, r?n ràng c?a L? Khai gi?ng và Gala Chào tan sinh viên K13 t?i ngày 26/9, TS. Lê ??c S?n – Ch?...

 • V?i t?n ch? cung c?p ki?n th?c ?? ng??i h?c phát tri?n toàn di?n; ?ào t?o theo nhu c?u x? h?i, tr?i qua 12 n?m xay d?ng và...

 • Các tr??ng ??i h?c c? tình h? ?i?m sàn, khai kh?ng s? l??ng gi?ng viên c? h?u ?? tuy?n sinh v??t ch? tiêu s? b? tr? ch? tiêu...

 • Tr??c làn sóng bùng n? c?a cách m?ng c?ng nghi?p 4.0, cùng v?i mong mu?n t?ng c??ng áp d?ng c?ng ngh? trong các ho?t ??ng...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Tr??ng ?H ??i Nam ?? tr?i qua 12 n?m xay d?ng và phát tri?n. V?i tri?t ly giáo d?c “H?c ?? thay ??i”, ?ào t?o g?n li?n v?i...

 • V?i m?c ?ích giúp sinh viên ngành D??c trau d?i ki?n th?c, n?m b?t xu h??ng phát tri?n c?a ngh? nghi?p, th? hi?n s? hi?u bi?t...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Nh?m giáo d?c y th?c, nang cao trách nhi?m b?o v? m?i tr??ng trong t?p th? cán b?, gi?ng viên và sinh viên; lan t?a sau s?c...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 ?ào t?o sinh viên tr?c ti?p th?c hành trong m?i tr??ng doanh nghi?p ngay t? n?m nh?t và liên t?c trong su?t quá trình h?c là...

 • H?p tác qu?c t? là m?t trong nh?ng nhi?m v? ???c Tr??ng ?H ??i Nam ??c bi?t coi tr?ng trong chi?n l??c phát tri?n c?a Nhà...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 H?c phí là m?t trong nh?ng n?i lo hàng ??u c?a các b?n tr? chu?n b? b??c chan vào ??i h?c. T?i Tr??ng ?H ??i Nam, n?u b?n có...

 • “?au c?n thanh niên có – vi?c gì khó có thanh niên”. C? m?i khi ??n Tháng Thanh niên, l?i bài hát l?i vang lên ??y hào hùng,...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 Th?ng ba?o: T? ch?c các ho?t ??ng chào m?ng k? ni?m 10 n?m ngày thành l?p tr??ng (14/11/2007 – 14/11/2017)

 • Ngày 4/4/2017 t?i San c? nhan t?o ??i h?c ??i Nam ?? di?n ra tr?n chung k?t gi?i bóng ?á “??i Nam Cup 2017” và l? t?ng k?t,...

 • C?n c? th?ng báo s? 29 ngày 01 tháng 03 n?m 2017 c?a Ban phong trào Tr??ng ??i h?c ??i Nam v? vi?c t? ch?c các ho?t ??ng chào...

 • 重庆欢乐生肖如何做代理 C?n c? th?ng báo s? 29 ngày 01 tháng 03 n?m 2017 c?a Ban phong trào Tr??ng ??i h?c ??i Nam v? vi?c t? ch?c các ho?t ??ng chào...

 • N?m trong khu?n kh? Ch??ng trình Festival Kh?i nghi?p 2017: “Ngày h?i ??u t?”, chi?u 6/1 t?i Hà N?i, Báo Di?n ?àn Doanh...

 • Sáng ngày 10/9/2016, t?p th? cán b? c?ng nhan viên ??i h?c ??i Nam ?? có m?t t?i L? t?ng k?t n?m h?c 2015 – 2016 cùng ghi...

 • Tr?n Tu?n Long, sinh viên n?m 4, Khoa Qu?n tr? Kinh doanh, tr??ng ??i h?c ??i Nam ?? xu?t s?c v??t qua k? thi TOEIC chu?n ??u...

Hóa ??n GTGT là lo?i hóa ??n áp d?ng trong tr??ng h?p ng??i bán hàng hóa và cung c?p d?ch v? th?c hi?n khai thu? GTGT th...

B?n mu?n gi?i nói ti?ng Anh nh?ng c? l?n l?a k? ho?ch luy?n t?p vì ch?a bi?t b?t ??u t? ?au? Bài vi?t sau s? giúp b?n. ...

Sau nhi?u l?n review, c?ng trình NCKH c?a ThS. Tr?n Nh? Phong – gi?ng viên Khoa ?i?u D??ng Tr??ng ?H ??i Nam ?? ???c ch?n ??ng t?i trên T?p chí AIDS Care – m?t trong nh?ng t?p chí qu?c t? uy tín, n?m trong kh?i Q1.

Chi?u ngày 04/11/2019, ThS. Nguy?n Vi?t Anh - Phó hi?u tr??ng Tr??ng ??i h?c ??i Nam và ?ng ?? Nam Khoa, giám ??c c?ng ty C?ng Ngh? ??i Vi?t, cùng các th?y c? phòng NCKH&HTQT ?? ti?p ?ón và làm vi?c v?i ??i di?n tr??ng ??i h?c Khoa h?c và C?ng ngh? Qu?c Gia Cao Hùng

SINH VIêN TIêU BI?U

(13/11/2019) hot

(13/11/2019) hot

(12/11/2019) hot

(11/11/2019) hot

(05/11/2019)

(05/11/2019)

(05/11/2019)

(01/11/2019)

(01/11/2019)

(31/10/2019)

(30/10/2019)

(30/10/2019)

(28/10/2019)

(21/10/2019)

(17/10/2019)

Th?ng báo

(14/10/2019)

(01/10/2019)

(30/08/2019)

(30/08/2019)

(14/08/2019)

(29/07/2019)

(12/06/2019)

(30/05/2019)

(07/05/2019)

(26/02/2019)

K?T N?I SINH VIêN V?I DOANH NGHI?P
   
Copyright ? 2015 Dainam.edu.vn
??NG KY NH?N B?N TIN
 
K?t n?i
TR??NG ??I H?C ??I NAM
C? s? chính: Phú Lãm, Hà ?ông, Hà N?i
C? s? 1: 56 V? Tr?ng Ph?ng, Thanh Xuân, Hà N?i
?i?n tho?i: (024) 35577799 - Fax: (024) 35578759
Email: dnu@dainam.edu.vn
 
LIêN K?T
B?N ??
Xem b?n ?? l?n
Untitled-_635779296109267799.png